Search Results: ''

Search

×
×
×
×
504 results for ""
Fragment Earth - Is Easy to Do By Robert Skyler
eBook (ePub): $9.99
Is Easy To Do   Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and... More > deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number. Wherever we have come together in pursuit of this task: only decadence, corruption, usury, stagnation and subjugation ensue. Among a people who can wholeheartedly be convinced to drag any stone to the top of any hill, you will not find an unguided majority who will agree with what should be done with it once it is there. Because when thinking, the familiar physical grouping of we, becomes the followed intellectual tyranny of a me...< Less
Part of Earth - Is Easy to Do By Robert Skyler
eBook (ePub): $9.99
Simple English - Part of Earth Is Easy To Do   Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for... More > anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number. Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny...< Less
Fragmante Latè - Se Fasil Fè By Robert Skyler
eBook (ePub): $9.99
Se Fasil Fè   Malerezman, nan mitan moun travay ki nou briye konsa anpil nan nimewo nan, panse pa ka konte. Men, si listwa nou montre anyen pi plis pase kapasite brit nou an pou vyolans,... More > ak desepsyon ladan l ', li se siman ke nou ka fè plis pase tout tan yo ansanm apa. Nimewo a nan travay yon gwoup kapab briye pi lwen pase moun nan se inonbrabl: Ansanm, nou lachas pi gwo ak ranmase plis, vwayaje pi lwen pou pi bon mache, fouye pi vit ak pi fon, monte pi wo pou pi lontan; plis sèlman fè nou vin pi fò, menm si pa gen okenn kò oswa gwoup janm reyini te panse plis libreman a lè yo ogmante kantite li yo. Kèlkeswa kote nou te reyini ansanm nan pouswit sa a Objektif Travay la: sèlman dekadans, koripsyon, enterè, kroupir ak soumission krindr. Nan mitan yon pèp ki moun ki ka ak tout kè yo konvenk trennen nenpòt wòch nan tèt la nan nenpòt ki ti mòn, ou pa pral jwenn yon majorite pa gide ki moun ki va dakò avèk sa yo ta dwe fè avèk li yon fwa li se la. Paske lè panse...< Less
Fragmante Latè - Rido By Robert Skyler
eBook (ePub): $4.99
Fragmante Latè – Yon avanti sezon nan mache dwat devan Bondye mani-, sa a seri de rasyonèl, ti istwa kout; pwa sekirite ki fè moun konnen kont soumisyon yon ki gen... More > konprann.   Rido: Pwospere Nan Dekadans   Ki sa ki ti kras konprann gen nan mond lan se itilize pa moun ki distenge tèt yo ak tirani a nan nou. Nou rele yo, yo, ak nan fè sa rivalize sa a tirani nan espwa li ta ka sipòte olye ke anvlòp nou. Men, tankou pifò rèv ki pa ka siviv limyè a nan jounen an, kite nou suporte, sezisman, vle kenbe Bucaram sou sa ki yo di tankou si li t'ap di, ak vwa pwòp nou an, nan nou fè alisinasyon yo ap viv sou nan direksyon nwit la la pwochen... Ke nou ta ka rèv yo ankò.   Ak, Senp English Edition: What small know there is in the world is force by those mark them with the rule of we...   Ak, English Edition: What little understanding there is in the world is wielded by those distinguishing themselves with the tyranny of we...< Less
Fragment Earth - Curtains By Robert Skyler
eBook (ePub): $4.99
Fragment Earth – An epic adventure into misunderstanding, this series of psychological, short stories, explores the finer meaning of the meaningless meanings overlooked by understanding... More > itself.   Berlin: Sacrificial Roots   Moments, rarely matter beyond the personal resolution of the conflict which defined that space, between then and now, without greater interruption, any definable moment will have already been forgotten before it was ever noted. It is in the noting of such a moment that we are disrupted, and in that disruption do we see opportunity – I stopped; I must have stopped for a reason, why did I stop – That a moment might be noted, validated and understood.     Fragment Earth Keywords: conflict resolution, time management, task orientation, crisis opportunity, reasoning understanding, self realization, helping others, plea for help, why we help, profiting from misery, relationship emotion, drama's value, smile parenthesis, speak think, control and understanding, conflict evasion< Less
Part of Earth - Curtain By Robert Skyler
eBook (ePub): $4.99
Part of Earth – A big event in confuse, this group of think, short story; weight the save of know and the work of know.   (Simple English Edition)   Curtain: Grow In Rich   What... More > small know there is in the world is force by those mark them with the rule of we. We call them they, and in do so copy this rule in hope it might help almost than over-come us. But like most dream that can-not live the light of day, go us not help, hold, will hold to that they say as though it were said, with our own talk, in us do their confuse live on to the next night... That we might dream them again.     Part of Earth Key-word: simple english change, simple english book, simple english ebook, simple english e-book, simple english electric book, simple english digital book, fail know, power handle, take and hurt, rule copy, dream share, make look, know control, not calm slow, trust is rule, remove agree, sun-light look, nature garden, trick nature, strong live, meet hurt, want, talk control, rule parent, click talk< Less
Part of Earth - Cold Idea By Robert Skyler
eBook (ePub): $4.99
(Simple English Edition) A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.   Cold Idea: Is Easy To Do   Sad, around those... More > work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.< Less
Fragmante Latè - Idantifye Sa Ki Mal By Robert Skyler
eBook (ePub): $9.99
E si moun ta ka panse pou tèt yo? Non, mwen pa vle di wotasyon ide ki alantou – yon fwa lave, lè sa a repete – anfòm tankou poul anpil nan yon rotisri. Men, chak fwa... More > rive pou sa etensèl depase reyaksyon yo lè yo mande yo ka, mwen pi bon pase sa? Epi fè sa. Èske ou ka imajine kijan danjre ki ka? Sa a se yon vwayaj nan espas ki la ant zòrèy ou; yon vas èksplwate diferans Lone nan vid kenbe konpayi pa sèlman rezon yo nan yon fwa te panse entelijan, kounye a long pase depi dat ekspirasyon li yo. Yon vwayaj ki mande kijan, olye de sa epi poukisa, lè oke ta fè, e si, kote, paske te jis sans obskursisan yon verite pèsonèl konsa li pa t janm ka konprann ankò.< Less
Fragment Earth - Identifying Evil By Robert Skyler
eBook (ePub): $9.99
What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching... More > for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be? This is a voyage through the space between your ears; a vast untapped lonely chasm of nothingness kept company by only the echoes of once intelligent thought, now long since past its expiration date. A journey that asks how, instead of what and why, when okay would have done and if, where because was just nonsense obscuring a truth so personal it could never be understood again.< Less
⠠⠋⠗⠁⠛⠍⠢⠞ ⠠⠑⠜⠹ - ⠠⠊⠙⠢⠞⠊⠋⠽⠬ ⠠⠑⠧⠊⠇ By Robert Skyler
eBook (ePub): $9.99
⠠⠱⠁⠞ ⠊⠋ ⠏⠑⠕⠏⠇⠑ ⠉⠕⠥⠇⠙ ⠹⠔⠅ ⠿... More > ⠮⠍⠎⠑⠇⠧⠑⠎⠹ ⠠⠝⠕⠂ ⠠⠊ ⠙⠕⠝⠄⠞ ⠍⠑⠁⠝ ⠗⠕⠞⠁⠞⠬ ⠮ ⠊⠙⠑⠁⠎ ⠜⠕⠥⠝⠙ ⠠⠤ ⠕⠝⠉⠑ ⠺⠁⠩⠫⠂ ⠮⠝ ⠗⠑⠏⠑⠁⠞⠫ ⠠⠤ ⠞⠕ ⠋⠊⠞ ⠇⠊⠅⠑ ⠎⠕ ⠍⠁⠝⠽ ⠡⠊⠉⠅⠢⠎ ⠔ ⠁ ⠗⠕⠞⠊⠎⠎⠑⠗⠊⠑⠲ ⠠⠃⠥⠞ ⠑⠧⠑⠗⠽ ⠞⠊⠍⠑ ⠗⠑⠁⠡⠬ ⠿ ⠹⠁⠞ ⠎⠏⠜⠅ ⠃⠑⠽⠕⠝⠙ ⠮⠊⠗ ⠗⠑⠁⠉⠞⠊⠕⠝ ⠃⠽ ⠁⠎⠅⠬ ⠉⠁⠝⠂ ⠠⠊ ⠙⠕ ⠃⠑⠞⠞⠑⠗ ⠹⠁⠝ ⠹⠊⠎⠹ ⠠⠯ ⠮⠝ ⠙⠕⠬ ⠊⠞⠲ ⠠⠉⠁⠝ ⠽⠕⠥ ⠊⠍⠁⠛⠔⠑ ⠓⠕⠺ ⠙⠁⠝⠛⠑⠗⠕⠥⠎ ⠹⠁⠞ ⠉⠕⠥⠇⠙ ⠃⠑⠹ ⠠⠹⠊⠎ ⠊⠎ ⠁ ⠧⠕⠽⠁⠛⠑ ⠹⠗⠕⠥⠣ ⠮ ⠎⠏⠁⠉⠑ ⠃⠑⠞⠺⠑⠢ ⠽⠕⠥⠗ ⠑⠜⠎⠰ ⠁ ⠧⠁⠌ ⠥⠝⠞⠁⠏⠏⠫ ⠇⠕⠝⠑⠇⠽ ⠡⠁⠎⠍ ⠷ ⠝⠕⠹⠬⠝⠑⠎⠎ ⠅⠑⠏⠞ ⠉⠕⠍⠏⠁⠝⠽ ⠃⠽ ⠕⠝⠇⠽ ⠮ ⠑⠡⠕⠑⠎ ⠷ ⠕⠝⠉⠑ ⠔⠞⠑⠇⠇⠊⠛⠢⠞ ⠹⠕⠥⠣⠞⠂ ⠝⠕⠺ ⠇⠕⠝⠛ ⠎⠔⠉⠑ ⠏⠁⠌ ⠊⠞⠎ ⠑⠭⠏⠊⠗⠁⠞⠊⠕⠝ ⠙⠁⠞⠑⠲ ⠠⠁ ⠚⠕⠥⠗⠝⠑⠽ ⠹⠁⠞ ⠁⠎⠅⠎ ⠓⠕⠺⠂ ⠔⠌⠑⠁⠙ ⠷ ⠱⠁⠞ ⠯ ⠱⠽⠂ ⠱⠢ ⠕⠅⠁⠽ ⠺⠕⠥⠇⠙ ⠓⠁⠧⠑ ⠙⠕⠝⠑ ⠯ ⠊⠋⠂ ⠱⠑⠗⠑ ⠃⠑⠉⠁⠥⠎⠑ ⠺⠁⠎ ⠚⠥⠌ ⠝⠕⠝⠎⠢⠎⠑ ⠕⠃⠎⠉⠥⠗⠬ ⠁ ⠞⠗⠥⠹ ⠎⠕ ⠏⠑⠗⠎⠕⠝⠁⠇ ⠊⠞ ⠉⠕⠥⠇⠙ ⠝⠑⠧⠑⠗ ⠃⠑ ⠥⠝⠙⠑⠗⠌⠕⠕⠙ ⠁⠛⠁⠔⠲< Less

Top 10

see more >
 
1
Giving Back Giving Back By James Jones & Jody Fuson
Paperback: $12.95
 
 
 
 
4
Birth Log Book Birth Log Book By Emily Rumsey
Paperback: $20.00
 
 
7
Bootstrap Student Workbook Bootstrap Student... By Emmanuel Schanzer et al.
Paperback: $10.00
 
 
9