Search Results: 'Schriftuurlijk'

Search

×
×
×
×
55 results for "Schriftuurlijk"
EEN GEWILLIG VOLK DOOR DE LIEFDE VAN CHRISTUS, deel 1 By WILLIAM HUNTINGTON
eBook (PDF): $0.00
William Huntinton (1745-1813) was een zoon in een gezin van 10 kinderen. Huntington was in alles uniek. Goddeloos in z’n onbekeerd leven, krachtdadig geroepen, onder zeer zware overtuigingen,... More > doorgebroken in het geloof in Jezus Christus, in Wie hij zo’n onuitsprekelijke liefde ondervond, zoals het zelden in het geestelijk huisgezin voorkomt. Geroepen tot leraar, heeft hij twee extreme ervaringen meegemaakt. Hem trof een buitensporige vijandschap van de kant van de wereld en van de godsdienstige mensen en voorgangers. Zijn preken werden echter ook voor zo’n groot aantal mensen gezegend, dat hij zeer vruchtbaar genoemd mag worden. Het duurde lang eer zijn geschriften vertaald werden. Toen ze met tussenpozen van de pers rolden, kregen z’n preken in Nederland hetzelfde onthaal als in Engeland: veracht en verdacht maar ook gebruikt en rijk gezegend. De beste wijn wordt soms tot het laatst bewaard. Deze bundel bevat 14 preken over diverse onderwerpen.< Less
DE WET VAN CHRISTUS DOOR DE VADER VOORGESCHREVEN, deel 3 By WILLIAM HUNTINGTON
eBook (PDF): $0.00
Huntington (1745-1813) schrijft als hoofdthema in deze bundel: “God weet dat ik geen geleerde ben. Ik heb echter gelukkig ervaren dat de beste regel om naar te wandelen en anderen en hun... More > leerstellingen aan te toetsen, is de wil van God die door de Heilige Geest is geopenbaard. … Het is een troostrijke gedachte dat we alles hebben in de Zaligmaker: de zedelijke wet werd door Hem verheerlijkt en ontdaan van haar vloek en is in Hem verborgen; ieder ander gebod werd aan Hem gegeven en alle beloften werden aan Hem gedaan en zijn ja en amen in Hem 2 Kor. 1:20. … Hieruit moet ik afleiden dat de hele wil van God in Christus Jezus de enige en algenoegzame leefregel is voor ieder waar kind van God.” Huntington zet in 5 verhandelingen uiteen, dat de wil van God de Vader de wet voor Christus was en de wil van de Vader in Christus, is het zachte juk voor de gelovige, waarin hij zich verheugd met een onuitsprekelijke vreugde. Droevig dat deze lering in de praktijk door onbegrip wordt veroordeeld.< Less
KLEIN GELOOF EN DE RECHTVAARDIGING VAN EEN ZONDAAR, deel 5 By WILLIAM HUNTINGTON
eBook (PDF): $0.00
Deze bundel bevat 2 boeken met Samenspraken. De eerste samenspraak gaat tussen een ‘rentmeester’ en een ‘eenvoudige schaap¬herder’, over Klein Geloof. Er komen... More > sprankelende gedachten in voor over de zielstoestand van Klein Geloof, over zijn fouten en gebreken en zijn zalig uiteinde. De tweede samenspraak gaat over de ‘Rechtvaardigmaking van een zondaar en satans aan¬klacht tegen hem’ naar aanleiding van ‘De verloren zoon.’ Het boek bevat een rijkdom aan verheven gedachten, zoals: „Een gelovige, die niet bij voortduring zijn Bijbel leest, is als een soldaat zonder wapens.” En: „Verenigd te zijn met Gods wil is de veiligste en meest gezegende ziels¬gesteldheid. Wanneer onze wil verenigd is met Gods wil, is er geen smartelijk kruis. Ons kruis wordt veroorzaakt doordat onze verdorven wil zich verzet en Stelt tegenover Gods wil, waarvan wij de smartelijke gevolgen dragen; want als we zo ons eigen kruis veroorzaken, moeten we het ook dragen.”< Less
De rechtvaardige een parel aan Christus’ kroon, deel 3 By THOMAS WATSON
eBook (PDF): $0.00
In bundel 3 staan drie verhandelingen: ‘de rechtvaardige voortreffelijker dan zijn naaste’. ‘De leer van de bekering’, en ‘de hemel bestormd door gebeden’. Watson... More > legt de bekering en de manier ervan uit met zoveel diverse facetten zoals het zelden in zo'n kort bestek voortkomt. De lezer wordt gedrongen met Evangeliedwang om zich te haasten tot Christus opdat Zijn huis vol zal worden. Tot slot komen twee afscheid preken voor die Watson uitsprak nadat hij uit de Staatskerk werd verdreven, tegelijk met circa 2000 andere predikanten.< Less
DE TROUWE DRIE-ENIGE GOD EN ZIJN GENADEWERK, deel 6 By WILLIAM HUNTINGTON
eBook (PDF): $0.00
In deze bundel staan 3 boeken. “Beschouwingen over de God van Israël” staan in brieven aan Ds. Jenkins over de Heilige Geest. William Stevens, schrijft over dit werk:... More > “… om dit wel te overwegen en biddende te overdenken.” Huntington zelf schreef: “Bij het schrijven ontving ik meer leiding van de Heilige Geest dan bij ieder ander boek.” Het 2e boek is ‘De verborgenheid der Godzaligheid.’ De schrijver zet uiteen dat de Zoon van God, de menselijke natuur aannam. Hij was en bleef een Goddelijk Persoon in de kribbe, aan het kruis en in het graf, naar Zijn menselijke natuur. Het 3e boek luidt: ‘Het Arminiaanse geraamte.’ “Hiervan ben ik zeker, de leerstellingen, welke ik hier beschreven heb, zijn niet naar de mens; want ik heb ze niet van de mensen geleerd, ook werden zij mij niet anders onderwezen dan door de openbaring van Jezus Christus. Indien wij van mening zijn dat de waarheid geen verdediging waard is, dan moeten we verwachten, dat de Heilige Geest Zijn vleugelen zal uitslaan om van ons weg te vliegen.”< Less
HET EVANGELIEVOORSCHRIFT, GODS WIL EN WOORD, deel 4 By WILLIAM HUNTINGTON
eBook (PDF): $0.00
Huntington (1745-1813) verdedigt in deze bundel de Evangelische regel des levens. Al de geboden, rechten, wetten en inzettingen die ooit gegeven werden vóór de komst van Christus,... More > worden beschreven in de Evangeliën en de overige boeken van het Nieuwe Testament. De kern van de Wet, de liefde tot God en de naasten is hierbij inbegrepen. Het Oude Verbond openbaart het Genadeverbond op een schaduwachtige manier door de Ceremoniële wetten en de profeten, het Nieuwe Verbond heeft een nieuwe leefregel: wij hebben God lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad en zijn Zoon voor ons heeft overgegeven. De Heilige Geest schrijft deze liefdewet in het hart. Deze is veel omvangrijker en diepgaande dan de Wet van Mozes: Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. De vrede die hierin ervaren wordt gaat alle verstand te boven. Omdat Huntington hierdoor veel tegensprekers kreeg drukt hij zich scherp uit. De leerstellingen van Gods Woord verdedigt Huntington in preken en een groot aantal brieven die in de bundel zijn opgenomen.< Less
Aan het einde hangt de kroon, deel 2 By THOMAS WATSON
eBook (PDF): $0.00
Watson verklaart in bundel 2, in 15 preken het groot geluk van hen die de Heere vrezen. Hun vermaak is in de Heere en Zijn Woord. Hun verlangen is naar Christus en Zijn Middelaarsambten. Hun rijkdom... More > is een aandeel aan Hem als de Bruidegom van Zijn kerk. In hun verdrukkingen hebben ze goede moed. Ze leven onder de belofte van de kroon der rechtvaardigheid, die de Heere hen geven zal; eerst bij hun dood en na de opstanding met ziel en lichaam. Watson schildert die kroon zo glanzend voor de ogen van de lezer, dat deze er jaloers op wordt.< Less
VERLIES, HERSTEL EN BEWARING VAN GODS BEELD, deel 2 By WILLIAM HUNTINGTON
eBook (PDF): $0.00
In deze bundel van Huntington (1745-1813) staan o.m. de inwijdingpreek van de Voorzienigheidkerk te Londen en zijn afscheidspreek in 1813. Uitmuntend is zijn de preken over het verlies en het herstel... More > van het Beeld van God, gevolgd door een studie over de Fontein des Levens als aanvulling. Ze blinken uit in onderwijs voor de beginnende in de genade en de sterkst verzekerd gelovige. Twee preken over de wijze en de dwaze maagden zijn vol troost, lering en waarschuwing. Huntington was verzekerd dat hij deelgenoot was van de Eerste Opstanding, waar de martelaren en getuigen van Jezus Christus deel aan hebben, voorafgaand aan de heerlijke staat van Christus’ kerk op aarde. Tevens heeft hij bewijs van een scherp onderscheiding-vermogen. Zijn preken over het koninkrijk des hemelen en zijn preek over het allegorisch spel van een kind der genade boven het hol van een adder, geeft blijk van een heel diep inzicht in de verdorvenheid van het godsdienstig menselijk hart.< Less
Het onuitsprekelijk kroonrecht van de gelovigen, deel 4 By THOMAS WATSON
eBook (PDF): $0.00
Watson schetst in deze 4e bundel eerst de droevige toestand van de kerk in haar verdrukking. Daarna verklaart hij uitvoerig en zeer leerzaam dat ‘alle dingen voor Gods kinderen moeten meewerken... More > ten goede’. Hij bezingt hun geluk met zulke zeldzaam liefelijke klanken, dat de aandacht van de lezer getrokken wordt naar God de Gever en Zijn gaven. Watson's uitleg over ‘Alles is uwe’, heeft zo'n aangename melodie dat de onuitsprekelijke rijkdom van de gelovigen hen doet verlangen om eeuwig bij de Heere te zijn.< Less
CHRISTUS DE BRON VAN LIEFDE, 12 PREKEN en toespraken bij het Heilig Avondmaal By JAMES WEBSTER
Paperback: List Price: $12.37 $11.75 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
James Webster werd geboren in 1658 of 1659. Hij studeerde aan de St. Andrews Universiteit. Doordat hij zich kantte tegen bisschop Sharp moest hij de Universiteit verlaten voor dat hij de graad van... More > M.A. behaalde. Hij verenigde zich met de Covenanters, die vasthielden aan het Nationaal Verbond. Om deze reden onderging hij twee maal gevangenisstraf. Na de Omwenteling van 1688 werd hij bevestigd als presbyteriaans predikant te Liberton, in de buurt van Edinburg. Hiervandaan vertrok hij naar Wgitekirk, in 1691. Vanaf 1693 werd hij verbonden aan de Collegiate Church te Edinburg. Daar bleef hij tot zijn dood op 18 mei 1720. Zijn gepubliceerde preken kenmerken zich door sterk geloofsvertrouwen, een vurige liefde tot Christus, de Gezondene van de Vader en een vaste hoop op de zalige opstanding van de Rechtvaardigen. De toespraken bij de Avondmaalstafels zijn innig en roepen heimwee op naar dit geloofsleven uit Christus, wat nu helaas zo zeldzaam is.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
 
 
 
 
5
My Wars My Wars By Richard Bushong
Paperback: $14.36
 
 
 
 
7
Vein Book Vein Book By Eric Dohner
Paperback: $10.00
 
 
8
About Face About Face By Eric Dohner
Paperback: $10.00
 
 
9
What May Come What May Come By Robert Grant
Paperback: $12.71