Search Results: 'preek'

Search

×
×
×
×
16 results for "preek"
Het herstel en de bekering van de Joden By Charles Spurgeon
Paperback: $6.32
Ships in 3-5 business days.
Preek over Ezechiel 37 door Charles Spurgeon.
Het herstel en de bekering van de Joden By Charles Spurgeon
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
Preek over Ezechiel 37 door Charles Spurgeon.
Tot de hemel verheven - 2014 By Frits Heijting
Paperback: $12.71
Ships in 3-5 business days.
Kom bij mij, als je vermoeid bent en onder een last gebukt gaat: Ik zal je rust en verlichting geven. (zo 6 juli) Jezus' woorden en wonderen hebben tot doel zoekende mensen ervan te overtuigen, dat... More > er geen andere weg is om geluk te vinden dan door geloof in hem, die God doet kennen. Al zien we Jezus nu niet, hij is toch zeer nabij. hij luistert naar wie tot hem bidden, en doet hun innerlijk zijn antwoord verstaan. Wie hem daadwerkelijk volgen, mogen zijn liefdevolle goedheid beleven, die begin noch einde heeft, maar eeuwig is. Dit evangelie is het onderwerp van dit boek. Het kan worden ingezien op gelovenbeleven.nl In dit boek zijn de lezingen bij elkaar gezet van het lopende kalenderjaar.< Less
De Bekering van Israel By Thomas Boston
Paperback: $6.59
Ships in 3-5 business days.
Preek van Thomas Boston over de bekering van Israel. Uitgesproken in het jaar 1716. Met toelichting door W. Westerbeke
De Bekering van Israel By Thomas Boston
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
Preek van Thomas Boston over de bekering van Israel. Uitgesproken in het jaar 1716. Met toelichting door W. Westerbeke
EEN OOTMOEDIG GEDENKEN By Ds. J. A. Weststrate
Paperback: List Price: $6.73 $6.39 | You Save: 5%
Ships in 3-5 business days.
Een ootmoedig gedenken is het thema van een preek door Ds. J. A. Weststrate uitgesproken op 25 november 2010, inverband met het 150-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te... More > Terneuzen. De tekst is genomen uit Psalm 48: 10. 'O God, wij gedenken Uwer weldadigheid in het midden Uws tempels.' De preek is een herrinnering aan de wonderlijke historie van de gemeente, die oproept tot verootmoediging en verwondering om de Heere te danken.< Less
SPREKEND NADAT HIJ GESTORVEN IS, deel 3 By Ds. WILLEM C. LAMAIN
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 3e bundel van 20 preken... More > zijn 3 preken opgenomen over het heerlijk vooruitzicht van Gods kinderen op de eeuwige zaligheid. Ook 3 preken over de bekering van Israël in het laatste der dagen. Ds. Lamain vertelt in sobere woorden zijn verwachting voor bekering van het Jodendom, gegrond op Hoséa 3:4, 5. Er staat ook een preek in tijdens de herdenking van de Bevrijding op 5 mei 1945. Tevens heeft hij een preek gehouden in Ede, juni 1972. Deze eindigde met een toespraak van ds. Joh. van der Poel. Kostbaar en vol levende geloofsverwachting is de preek: Die de dood heeft tenietgedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, door het Evangelie. 2 Tim. 1:10b.< Less
SPREKEND NADAT HIJ GESTORVEN IS, deel 3 By Ds. WILLEM C. LAMAIN
Paperback: List Price: $17.70 $16.82 | You Save: 5%
Ships in 3-5 business days.
De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 3e bundel van 20 preken... More > zijn 3 preken opgenomen over het heerlijk vooruitzicht van Gods kinderen op de eeuwige zaligheid. Ook 3 preken over de bekering van Israël in het laatste der dagen. Ds. Lamain vertelt in sobere woorden zijn verwachting voor bekering van het Jodendom, gegrond op Hoséa 3:4, 5. Er staat ook een preek in tijdens de herdenking van de Bevrijding op 5 mei 1945. Tevens heeft hij een preek gehouden in Ede, juni 1972. Deze eindigde met een toespraak van ds. Joh. van der Poel. Kostbaar en vol levende geloofsverwachting is de preek: Die de dood heeft tenietgedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, door het Evangelie. 2 Tim. 1:10b.< Less
GETROUW TOT DE DOOD, 15 PREKEN DEEL 1 By Dr. H. F. KOHLBRUGGE
Paperback: List Price: $15.78 $14.99 | You Save: 5%
Ships in 3-5 business days.
H.F. Kohlbrugge was een Gereformeerd theoloog die dikwijls wordt beschuldigd dat hij de heiligmaking - theologisch - miskende. In een preek over Lukas 7: 47 zegt hij: ... En daarbij grijpt de... More > Heere Jezus de liefde van de zondares als middel aan om tegelijkertijd Zijn heerlijkheid en eer als Middelaar te openbaren door deze gevolgtrekking te maken: “Daarom zeg Ik u: Vergeven zijn haar zonden, die vele waren, want zij heeft veel liefgehad.” Met deze woorden rechtvaardigt de Heere Jezus de zondares voor de mensen en openbaart Hij, wat Hij doen kan uit eigen machtsvolkomenheid, waarvan de Farizeeër echter niets had willen zien. Wat ik hier opmerk is niet iedereen terstond duidelijk, namelijk, dat de Heere Jezus hier de zondares rechtvaardigt uit haar werken, en dat Hij op zulk een wijze Zijn eigen machtsvolkomenheid en heerlijkheid openbaart, dat, - terwijl Hij de zondares rechtvaardigt uit haar werken, - Hij haar de vergeving der zonden, dat is de gerechtigheid voor God zonder werken, schenkt.< Less
VERLIES, HERSTEL EN BEWARING VAN GODS BEELD II By WILLIAM HUNTINGTON
Paperback: List Price: $17.10 $16.25 | You Save: 5%
Ships in 3-5 business days.
In deze bundel van W. Huntington (1745-1813) staan o.m. de inwijdingpreek van de Voorzienigheidkerk te Londen en zijn afscheidspreek in 1813. Uitmuntend is zijn de preken over het verlies en het... More > herstel van het Beeld van God, gevolgd door een studie over de Fontein des Levens als aanvulling. Ze blinken uit in onderwijs voor de beginnende in de genade en de sterkst verzekerd gelovige. Twee preken over de wijze en de dwaze maagden zijn vol troost, lering en waarschuwing. Huntington was verzekerd dat hij deelgenoot was van de Eerste Opstanding, waar de martelaren en getuigen van Jezus Christus deel aan hebben, voorafgaand aan de heerlijke staat van Christus’ kerk op aarde. Tevens heeft hij bewijs van een scherp onderscheiding-vermogen. Zijn preken over het koninkrijk des hemelen en zijn preek over het allegorisch spel van een kind der genade boven het hol van een adder, geeft blijk van een heel diep inzicht in de verdorvenheid van het godsdienstig menselijk hart.< Less