Afficher les catégories de la librairie

How to Pratice the Path to Attain Liberation

How to Pratice the Path to Attain Liberation

ParAssociation du vrai coeur

Habituellement imprimé en 3-5 jours ouvrés
目前的佛教界,錯解佛法的情形很普遍,平實導師以「道種智」的證量,領導「正覺同修會」勝義菩薩僧團,介紹佛法「二主要道」:解脫道、佛菩提道,讓佛教的法義與道次第,清楚呈現於世人面前,在當今佛教界中,極為稀有難得。「解脫道」的四個果位:須陀洹、斯陀含、阿那含和阿羅漢,以斷「我見」為基礎,進一步斷除「思惑」。「佛菩提道」則以「明心」為基礎,由於「福、慧」的圓滿,最後證得究竟佛果。 ในวงการพระพุทธศาสนาปัจจุบัน ได้มีการเข้าใจผิดในพระธรรมอย่างแพร่หลาย ธรรมาจารย์ผิงสือ ผู้ได้พิสูจน์ประจักษประมาณของ " พีชญาณแห่งโพธิมรรค " ได้เป็นผู้นำคณะอริยสงฆ์โพธิสัตว์แห่ง " สมาคมร่วมบำเพ็ญสัมมาโพธิ " ซึ่งเป็นองค์การที่เผยแผ่ " สองวิถีหลัก " แห่งพุทธธรรม คือโมกขธรรม ( อรหัตมรรค ) และพุทธมรรค (โพธิสัตวมรรค ) เพื่อให้ชาวโลกสามารถเข้าใจในหลักธรรมและระดับชั้นในการบรรลุธรรมแห่งพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและหายากในวงการพุทธศาสนาพุทธปัจจุบัน การบรรลุผลแห่ง " โมกขธรรม " มีสี่ระดับด้วยกันคือ: โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตผล โดยอาศัยการละสักกายทิฏฐิเป็นพื้นฐาน แล้วค่อยๆละอุปกิเลสในขั้นต่อไป ส่วน "พุทธมรรค" นั้นจะอาศัยการ " รู้แจ้งโพธิจิต " เป็นพื้นฐานแล้วมุ่งบำเพ็ญ " บุญกุศลและปัญญาให้สมบูรณ์เพื่อสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Détails

Date de publication
May 28, 2024
Langue
Thai
ISBN
9781304324665
Catégorie
Religion & spiritualité
Copyright
Tous droits réservés - Licence de copyright standard
Contributeurs
Par (auteur): Association du vrai coeur

Caractéristiques

Pages
58
Reliure
Livre à couverture souple
Couleur de l’intérieur
Noir & Blanc
Dimensions
A5 (5,83 x 8,27 po / 148 x 210 mm)

Notes & Avis