Show Bookstore Categories

پیاده تا سانتیاگو با کودک درونم: 21 روز سفر شخصی _معنوی در اسپانیا در جادۀ کامینو

پیاده تا سانتیاگو با کودک درونم: 21 روز سفر شخصی _معنوی در اسپانیا در جادۀ کامینو

Byمریم فروزمند

همه ما گاهی در بحرانی به سر می بریم که انگار به نقطۀ انتهایی خود رسیده ایم. وقتی من این سفر را می خواستم شروع کنم بسیار به این احساس نزدیک بودم و خودم را در حال سقوط می دیدم. این سفر می تواند تغییرات عمیقی در شما ایجاد کند. این کتاب فقط داستان و خاطرات یک سفر نیست، داستان های زندگی یک زن است. زنی که در ایران بزرگ شده و بابت بسیاری از مشکلات گذشته اش تجربیات ذهنی ارزشمندی داشته است. زنی که دغدغۀ بهتر زیستن دارد. زنی که با دنیای روانشناسی آشناست و از تمام تجربیات شغلی خود برای بیرون آمدن از بحران ها استفاده می کند. او کودک درون را خوب می شناسد و می خواهد که از کودک درونش بهترین مراقبت ممکن را بنماید. او به سفری معنوی می رود تا با خودش به شکلی عمیق تر خلوت کند.

Details

Publication Date
Feb 13, 2019
Language
Farsi
ISBN
9780359425532
Category
Travel & Adventure
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): مریم فروزمند

Specifications

Format
PDF

Ratings & Reviews