Show Bookstore Categories

मैदानी खळाडूंच्या समस्या - एक अभ्यास

मैदानी खळाडूंच्या समस्या - एक अभ्यास

ByDr. Rahul Magdum

आयुश्यात सुख स्वास्थ्य, सुरक्षितता व स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी मानवाने पूर्वापार षरीराची जोपासना केली आहे. ज्याला षरीर सुदृढ करण्याचे षिक्षण म्हणतात, त्यालाच षिक्षणक्षेत्रात ‘षारीरिक षिक्षण’ असे म्हणतात. स्पर्धा म्हणजे नुसते धावणे, पळणे, फेकणे, उड्या मारणे, जोरात वाकणे हा हेतू नसून षरीर बलवान करून व्यक्तीचा विकास करणे, समाजाचे स्वास्थ्य टिकविणे हा मूळ हेतू होता. म्हणूनच ह्या सामन्यांच्या व स्पर्धाद्वारे बहुसंख्य राश्ट्रांत आपुलकी व स्नेहभाव निर्माण झालेला आढळतो. सर्वांमध्ये खिलाडूवृत्ती निर्माण केली जाते. षारीरिक षिक्षण व्यक्ती व समाजाचा विकास करणारे एक साधन आहे. त्यादृश्टीेने त्याचा विचार करुन आपल्या विद्याथ्र्यांना व विद्यार्थिंनींना त्याचे षिक्षण देऊन देषाला प्रगतीपथावर नेणे हाच खरा षारीरिक षिक्षणाबाबतचा मूळ हेतू आहे. षारीरिक षिक्षण हा सामान्य षिक्षणाचा एक अविभाज्य घटक आहे.

Details

Publication Date
Aug 29, 2022
Language
Marathi
ISBN
9781387742806
Category
Education & Language
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Dr. Rahul Magdum

Specifications

Format
EPUB

Ratings & Reviews