Show Bookstore Categories

Introdución á función orientadora. O informe psicopedagóxico na educación Infantil e Primaria.

ByMata Rial Víctor AlbertoJesús Ramón Prado Lorenzo

Entre as funcións da xefatura de departamento de orientación que aparecen no artigo 11º da orde do 24 Xullo de 1998 indica no punto h) Realiza-las avaliacións psicopedagóxicas, no caso de estar en posesión das titulacións que se indican no artigo 4 a) do Decreto 120/1998, e asesorar no deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade conforme o procedemento e os criterios establecidos no proxecto curricular do centro e responsabilizarse da elaboración do informe psicopedagóxico.

Details

Publication Date
Sep 28, 2011
Language
English
Category
Education & Language
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Mata Rial Víctor Alberto, By (author): Jesús Ramón Prado Lorenzo

Specifications

Format
PDF

Ratings & Reviews