Search Results: ''

Search

×
×
×
×
8 results for ""
GETROUW TOT IN DE DOOD X By WILLIAM HUNTINGTON
Paperback: List Price: $17.40 $16.53 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Met de verschijning van zijn vierde werk, - schrijft Wright - namelijk zijn vermaarde “Geloofsbank”, verwierf Huntington een bekendheid als schrijver van de eerste rang. Op geletterden en... More > ongeletterden heeft het diepe indruk gemaakt en in populariteit wordt het slechts door de “Christenreize” geëvenaard. Huntington doet geen enkele poging om fraai te schrijven. Alles wat hij schrijft, welt spontaan en direct uit zijn hart op. Het is het verhaal van Gods goedertierenheid jegens hem. Zijn stijl tekent geheel zijn persoon, en de “Geloofsbank” is na zijn “Het Koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed” de beste beschrijving, die men van Huntington kan geven. Meer dan eens bereikt het grote hoogte. De beste gedeelten van de “Geloofsbank” hebben op de lezer dezelfde uitwerking als de melodieuze poëzie van de grote Engelse dichter Milton. Met de levensbeschrijving van Huntington door Thomas Wright wordt deze serie van 10 afgesloten. Wright heeft fijne pen-portretten geschilderd van achttiende eeuwse mannen Gods.< Less
DE WET VAN CHRISTUS DOOR DE VADER VOORGESCHREVEN III By WILLIAM HUNTINGTON
Paperback: List Price: $17.63 $16.75 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Huntingtons hoofdthema in deze bundel is: “... Ik heb echter gelukkig ervaren dat de beste regel om naar te wandelen en anderen en hun leerstellingen aan te toetsen, is de wil van God die door... More > de Heilige Geest in het hart en in Zijn Woord is geopenbaard. … Het is een troostrijke gedachte dat we alles hebben in de Zaligmaker: de ceremoniële wet is vervuld in Christus en door Hem tenietgedaan; de zedelijke wet werd door Hem verheerlijkt en ontdaan van haar vloek en is in Hem verborgen; ieder ander gebod werd aan Hem gegeven en alle beloften werden aan Hem gedaan en zijn ja en amen in Hem 2 Kor. 1:20. … Hieruit moet ik afleiden dat de hele wil van God in Christus Jezus de enige en algenoegzame leefregel is voor ieder waar kind van God.” Huntington zet in 5 verhandelingen uiteen, dat de wil van God de Vader de wet voor Christus was en de wil van de Vader in Christus, is het zachte juk voor de gelovige, waarin hij zich verheugd met een onuitsprekelijke vreugde.< Less
VERLIES, HERSTEL EN BEWARING VAN GODS BEELD II By WILLIAM HUNTINGTON
Paperback: List Price: $17.10 $16.25 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
In deze bundel van W. Huntington (1745-1813) staan o.m. de inwijdingpreek van de Voorzienigheidkerk te Londen en zijn afscheidspreek in 1813. Uitmuntend is zijn de preken over het verlies en het... More > herstel van het Beeld van God, gevolgd door een studie over de Fontein des Levens als aanvulling. Ze blinken uit in onderwijs voor de beginnende in de genade en de sterkst verzekerd gelovige. Twee preken over de wijze en de dwaze maagden zijn vol troost, lering en waarschuwing. Huntington was verzekerd dat hij deelgenoot was van de Eerste Opstanding, waar de martelaren en getuigen van Jezus Christus deel aan hebben, voorafgaand aan de heerlijke staat van Christus’ kerk op aarde. Tevens heeft hij bewijs van een scherp onderscheiding-vermogen. Zijn preken over het koninkrijk des hemelen en zijn preek over het allegorisch spel van een kind der genade boven het hol van een adder, geeft blijk van een heel diep inzicht in de verdorvenheid van het godsdienstig menselijk hart.< Less
DE VREUGDE VAN HET GELOOF IN DE SCHADUW VAN DE DOOD VII By WILLIAM HUNTINGTON
Paperback: List Price: $16.30 $15.49 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Deze bundel bestaat uit 3 delen die elk een uitgebreide correspondentie biedt van en aan Huntington. Het eerste is de briefwisseling met Elizabeth Blaker, dochter van William Blaker uit Bolney.... More > Elizabeth beschrijft de toestand van haar stervende vader en Huntington beantwoordt met woorden vol troost. Het tweede deel is de briefwisseling met Elisabeth Hooper. Huntington noemt haar 'Noctua Aurita, de zingende nachtegaal' en schrijft in opgewekte stijl tot haar. Gods Geest onderwijst haar Zelf en Hij wordt in haar een Onderpand van de toekomende Erfenis van de heiligen in het licht. Het derde deel geeft een overzicht van de vragen die Elizabeth Morton stelt en de antwoorden van Huntington. Elizabeth is van protestantse afkomst, die tengevolge van een verblijf buitenslands overtuigd rooms was geworden. Uit nieuwsgierigheid ging zij, toen zij weer in Engeland was teruggekeerd, Huntington beluisteren. Hij liet een diepe indruk bij haar na, zodat zij besloot hem brieven te schrijven.< Less
DE TROUWE DRIE-ENIGE GOD EN ZIJN GENADEWERK VI By WILLIAM HUNTINGTON
Paperback: List Price: $19.36 $18.39 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
In deze bundel staan 3 boeken. “Beschouwingen over de God van Israël” zijn brieven aan Ds. Jenkins over de Heilige Geest. Leerstellig en bevindelijk van aard. W. Stevens, schrijft... More > over dit werk: “… om dit wel te overwegen en biddende te overdenken.” Huntington schreef: “Bij het schrijven ontving ik meer leiding van de Heilige Geest dan bij ieder ander boek.” Het 2e boek is ‘De verborgenheid der Godzalig-heid.’ De schrijver zet uiteen dat de Zoon van God, de menselijke natuur aannam. Hij was en bleef een Goddelijk Persoon in de kribbe, aan het kruis en in het graf, naar Zijn menselijke natuur. Het 3e boek luidt: ‘Het Arminiaanse geraamte.’ “Hiervan ben ik zeker, de leerstellingen, welke ik hier beschreven heb, zijn niet naar de mens; want ik heb ze niet van de mensen geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Indien wij van mening zijn dat de waarheid geen verdediging waard is, dan moeten we verwachten, dat de Heilige Geest Zijn vleugelen zal uitslaan om van ons weg te vliegen.”< Less
KLEIN GELOOF EN DE RECHTVAARDIGMAKING VAN EEN ZONDAAR V By WILLIAM HUNTINGTON
Paperback: List Price: $18.19 $17.28 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Deze bundel bevat 2 boeken met Samenspraken. De eerste samenspraak gaat tussen een ‘rentmeester’ en een ‘eenvoudige schaapherder’, over Klein Geloof. Er komen sprankelende... More > gedachten in voor over de zielstoestand van Klein Geloof, over zijn fouten en gebreken en zijn zalig uiteinde. De tweede samenspraak gaat over de ‘Rechtvaardigmaking van een zondaar en satans aanklacht tegen hem’ naar aanleiding van ‘De verloren zoon.’ Het boek bevat een rijkdom aan verheven gedachten, zoals: „Een gelovige, die niet bij voortduring zijn Bijbel leest, is als een soldaat zonder wapens.” En: „Verenigd te zijn met Gods wil is de veiligste en meest gezegende zielsgesteldheid. Wanneer onze wil verenigd is met Gods wil, is er geen smartelijk kruis. Ons kruis wordt veroorzaakt doordat onze verdorven wil zich verzet en Stelt tegenover Gods wil, waarvan wij de smartelijke gevolgen dragen; want als we zo ons eigen kruis veroorzaken, moeten we het ook dragen.”< Less
LEVENDE GETUIGEN IN BRIEFWISSELING MET HUNTINGTON VIII By WILLIAM HUNTINGTON
Paperback: List Price: $18.48 $17.56 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Deze bundel bestaat uit meer dan 100 brieven waarvan 40 aan predikant Jenkin Jenkins en verder aan allerlei personen. Ook zijn een aantal brieven opgenomen die aan Huntington gericht zijn. In een... More > brief aan Davidson beschrijft Hutington geestelijke lering uit:‘Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen. Een groot aantal brieven in deze bundel laat zien, dat Huntington, - zegt Wright, - zonder twijfel de grootste schrijver van religieuze brieven is, die Engeland ooit heeft bezeten. En hij kan op dit terrein de vergelijking met de groten uit de Engelse litteratuur doorstaan, al stond hij bij hen achter in ontwikkeling. “Over het geheel genomen - zegt Ds. J. C. Philpot - geven zijn brieven het wezenlijke van de levende godzaligheid weer, en daar zijn brieven kersvers zijn, dat wil zeggen, onmiddellijke neerslag vormen van zijn ver¬schillende stemmingen, hebben ze een losheid en warmte, natuurlijkheid en kracht, waardoor ze een diepe indruk maken op iemands consciëntie.”< Less
HET EVANGELIEVOORSCHRIFT, GODS WIL EN WOORD IV By WILLIAM HUNTINGTON
Paperback: List Price: $19.67 $18.69 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Huntington verdedigt in deze bundel de Evange-lische levensregel. Al de geboden, rechten, wetten en inzettingen die ooit gegeven werden vóór de komst van Christus, worden beschreven in... More > de Evangeliën en de overige boeken van het Nieuwe Testament. De kern van de Wet, de liefde tot God en de naasten is hierbij inbegrepen. Het Oude Verbond openbaart het Genadeverbond op een schaduwachtige manier door de Ceremoniële wetten en de profeten, het Nieuwe Verbond heeft een nieuwe leefregel: wij hebben God lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad en zijn Zoon voor ons heeft overgegeven. De Heilige Geest schrijft deze liefdewet in het hart. Deze is veel omvangrijker en diepgaande dan de Wet van Mozes: Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. De vrede die hierin ervaren wordt gaat alle verstand te boven. Omdat Huntington hierdoor veel tegensprekers kreeg drukt hij zich scherp uit. De leerstellingen van Gods Woord verdedigt Huntington in preken en een groot aantal brieven die in de bundel zijn opgenomen.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8