Show Bookstore Categories

Theory Building in Sociology

Theory Building in Sociology

ByTaghi Azadarmaki

کتاب حاضر بر اساس ضرورتی بینادین در جامعه شناسی ایران تهیه شده است. زیرا در طول بیش از سه دهه اخیر در جامعه شناسی ایران بحث از این است که آیا امکانی در تولید نظریه جامعه شناختی بومی وجود دارد یا خیر. به همین دلیل نیز در ارتباط با جامعه شناسی ایران دوگانگی شکل گرفته و عده ای باور به نظریه سازی هستند و عده ای منتقد. مولف در این کتاب سعی دارد تا فرایند نظریه سازی در جهان و سپس در ایران را به لحاظ تجربی نشان دهد. اولین بحث در مورد نظریه و سابقه نظریه در جهان و عوامل اصلی نظریه سازی است. دومین بحث در مورد شیوه های نظریه شناسی و سپس شیوه های نظریه سازی و در نهایت انواع نظریه سازی در جهان و ایران اختصاص یافته است. خواننده فارسی زبان کتاب امکان اشنایی با این حوزه خواهد یافت و اشکالات و مزایای نظریه سازی در جامعه شناسی را در خواهد یافت.

Details

Publication Date
Mar 17, 2013
Language
Farsi
ISBN
9781300847335
Category
Art & Photography
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Taghi Azadarmaki

Specifications

Format
PDF

Ratings & Reviews